Polityka Prywatności StaffSelection Sp. z o.o.

 

StaffSelection Sp. z o.o. szanuje i respektuje w pełni, prawo prywatności użytkowników w zakresie oferowanych przez Nas usług, zapewniając jednocześnie tymże użytkownikom, prawo wyboru – w kwestii udostępniania tych informacji, które bezpośrednio ich dotyczą. Dokładamy niezbędnych starań, by dane osobowe Naszych klientów, kontrahentów oraz pozostałych użytkowników, o których mowa wyżej, przetwarzane były zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego oraz wspólnotowego (UE).

 

Polityka prywatności StaffSelection informuje w szczególności w jaki sposób dokonujemy przetwarzania danych osobowych użytkowników oferowanych przez Nas usług i w tym zakresie wskazuje:

 

 1. Kto jest Administratorem Danych Osobowych (ADO) ?
 2. Jakiego rodzaju dane osobowe są przez Nas przetwarzane ?
 • W jakim celu dokonujemy przetwarzania danych osobowych ?
 1. Przez jaki okres dane osobowe są przetwarzane ?
 2. Jakiego rodzaju uprawnienia przysługują użytkownikom Naszych usług (podmiotom danych osobowych) w procesie przetwarzania danych osobowych ?
 3. Jakim podmiotom udostępniamy dane osobowe użytkowników Naszych usług ?

 

 1. Administrator Danych Osobowych

 

Administratorem Danych Osobowych jest StaffSelection Sp.z o.o. z siedzibą w Rzeszowie. Nazwę oraz oznaczenie Administratora można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej,w zakładce „kontakty”, tj. https://staffselection.eu/kontakty/.

 

W celu zwiększenia bezpieczeństwa w procesie przetwarzania danych osobowych Naszych użytkowników, ustanowiliśmy pełnomocnika ds. „RODO”, Pana Bartosza Cichawę – praktykującego prawnika z kilkuletnim doświadczeniem, także w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych. Kontakt z Naszym pełnomocnikiem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej – bcich@staffselection.pl .

 

 1. Rodzaj danych, które przetwarzamy

 

Procesowi przetwarzania danych osobowych podlegają te dane użytkowników, do których uzyskujemy dostęp na etapie podjęcia współpracy oraz korzystania z Naszych usług dostępnych na stronie internetowej i wymagających ich udostępnienia przez użytkownika.

W szczególności dokonujemy przetwarzania danych udostępnianych Nam przez użytkowników i jednocześnie niezbędnych do realizacji określonych usług oferowanych przez StaffSelection, zakres których dostępny jest na Naszej oficjalnej stronie.

Przetwarzamy dane osobowe udostępnione Nam zwłaszcza za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej, przekazanych w trakcie kontaktu telefonicznego z klientem, kontaktu e-mailowego oraz formularza elektronicznego zamieszczonego na Naszej stronie. Zakres przetwarzanych przez Nas danych obejmuje przykładowo takie dane jak: imię, nazwisko, płeć, wiek, data urodzenia, adres miejsca zamieszkania / siedziby, adres e–mail, udostępnione Nam w sposób, o którym mowa wyżej.

Dokonujemy również przetwarzania tych danych, które pozostawiasz wskutek poruszania się po Naszej witrynie internetowej (przykładowo te dane, które pozostawiasz w tzw. plikach cookies), dane o sposobie korzystania z naszych Usług jak również dane z witryn naszych Klientów. Przetwarzamy ponadto dane o Twojej aktywności w ramach oferowanych przez Nas usług,  lokalizacji w sieci internetowej a także informacje przechowywane na urządzeniach końcowych z których korzystasz, nie wyłączając informacji o przeglądarce oraz danych dotyczących Twojej dokładnej lokalizacji geograficznej.

III. Cel przetwarzania danych

 

Informujemy, że przetwarzanie przez Nas udostępnionych przez Państwo danych osobowych, które Państwo podają, pozostawiają, lub do których możemy uzyskać dostęp w ramach korzystania z Naszych usług bądź witryny, jest niezbędne do świadczenia przez Nas usług drogą elektroniczną z uwagi na obowiązek dopasowania wszelkiego rodzaju treści do Państwa zainteresowań oraz umożliwienia bezpiecznego i optymalnego korzystania z Naszych usług. W sytuacji, gdy zawieramy z Państwem umowę o realizację określonej, oferowanej przez Nas usługi, wówczas jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Państwa danych, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotowej umowy. Proces przetwarzania przez Nas Państwa danych osobowych, mając na uwadze wdrożone systemy oraz procedury, ma w szczególności na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa tak Państwa danych osobowych, jak również oferowanych przez Nas usług.

 1. Okres przetwarzania danych

 

Okres przetwarzania przez Nas, Państwa danych osobowych, co do zasady istnieje do chwili obowiązywania podstawy ich przetwarzania, w szczególności:

 • w sytuacji udzielenia przez Państwo zgody do chwili jej cofnięcia, ograniczenia tudzież innych działań z Państwa strony ograniczających tą zgodę;
 • w sytuacji niezbędności udostępnienia danych w celu wykonania umowy – przez cały okres jej wykonywania, do chwil upływu terminu przedawnienia, o którym mowa w przepisach Kodeksu Cywilnego (art. 118 KC);
 • w sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania danych będzie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych – do momentu zgłoszenia przez Państwo skutecznego sprzeciwu;
 • dla celów rachunkowych i podatkowych – w zakresie oraz przez okres zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami.

 

 1. Prawa użytkowników, jako podmiotów danych osobowych

 

Stosownie do treści przepisów Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (RODO), przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas, Państwa danych osobowych, mianowicie:

 1. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych;
 2. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z uwagi na szczególną sytuację;
 3. Prawo dostępu do danych osobowych;
 4. Prawo do żądania sprostowania / usunięcia danych osobowych;
 5. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 6. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

W celu skorzystania z powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Naszą firmą e-mailowo lub telefonicznie (dane kontaktowe znajdują się na Naszej oficjalnej stronie) lub bezpośrednio z ustanowionym przez Nas pełnomocnikiem ds. „RODO”.

 

VIII. Podmioty, którym udostępniane są dane osobowe

 

W procesie przetwarzania, Państwa dane osobowe udostępniane będą następującym podmiotom:

 • Naszym „dostawcom”, tj. powiązanym z Nami spółkom, którym zostaną zlecone usługi związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, z zastrzeżeniem, że „dostawcy” dokonują przetwarzania tych danych, na podstawie odrębnych umów, które z Nimi zawarliśmy;
 • Naszym usługodawcom, zleceniodawcom / zleceniobiorcom oraz innym osobom, z którymi współpracujemy również w zakresie przetwarzania danych na podstawie odrębnych umów cywilnoprawnych;

 

Jednocześnie informujemy, że podmioty, o których mowa wyżej, dokonują przetwarzania Państwa danych, stosownie do wydawanych przez Nas poleceń, które mają charakter wiążący.

 

Polityka cookies dla strony internetowej

 

Nasza strona internetowa, tj. https://staffselection.eu/ wykorzystuje pliki „cookies”, tzw. „ciasteczka”, w związku z określonymi funkcjami. Definiując „cookies” należy wskazać, iż stanowią one konkretny rodzaj informacji, które Nasza strona internetowa przekazuje na dysk twardy komputera należącego lub wykorzystywanego przez użytkownika w celu dokonania zapisu tych informacji.

 

Do zasadniczych funkcjami „cookies” zaliczamy przede wszystkim identyfikowanie przeglądarki określonego użytkownika oraz ogólne usprawnienie działania serwisu. Ciasteczka „cookies” mogą bowiem sprawić, iż korzystanie z Naszej witryny będzie łatwiejsze i sprawniejsze, przykładowo poprzez zapisanie danych preferencji użytkownika serwisu, kiedy powraca on do Naszej strony.

 

Informujemy ponadto, że Nasza strona internetowa: https://staffselection.eu/ nie wykorzystuje plików „cookies” w celu pozyskania osobistych informacji udostępnionych z komputera użytkownika, które nie zostały wysłane w konkretnym pliku „cookie”. W sytuacji gdy przeważająca ilość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki „cookies, istnieje możliwość zmiany ustawień przeglądarki w taki sposób, ażeby odrzucała samoistnie pliki „cookies” jednakże istnieje prawdopodobieństwo, że niektóre funkcje serwisu będą mogły wówczas działać niepoprawnie.

 

Cele, w jakich przetwarzamy dane gromadzone przez „cookies”

 

Państwa dane gromadzone za pośrednictwem plików „cookies” będą przetwarzane w szczególności po to, aby  dopasować treść Naszej strony internetowej, a także wykrywać określonego rodzaju nadużycia oraz dokonywać pomiarów statystycznych i udoskonalać Nasze usługi świadczone za pośrednictwem witryny internetowej. Przetwarzamy zatem Państwa dane dla powyższych celów stosownie do uwarunkowań dotyczących Naszego, prawnie uzasadnionego interesu. Naszym uzasadnionym interesem z kolei, jest w szczególności odpowiednie dopasowanie treści strony, ciągłe udoskonalanie Naszych usług jak również zapewnienie bezpieczeństwa tychże usług.

 

 

Rodzaje wykorzystywanych przez Nas „cookies”

 

Informujemy, iż ze względu na „okres życia” ciasteczek i tym samym – zapisywanych na nich danych użytkowników witryny, korzystamy z dwóch zasadniczych rodzajów „cookies”, mianowicie:

 

 • „cookies” sesyjne, tj. pliki tymczasowe gromadzone i przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do momentu jego wylogowania z urządzenia, opuszczenia witryny albo wyłączenia danego oprogramowania;
 • „cookies” stałe, tj. pliki gromadzone i przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez okres wskazany w szczególnych parametrach tych plików albo do momentu ich usunięcia przez samego użytkownika;